polityka-prywatnosci

Polityka prywatności

Niniejszy dokument definiuje Ogólne warunki polityki prywatności - spełniając obowiązek informacyjny wynikający wprost z zapisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych wymagające odrębnych zgód (nieopisanych poniżej) opatrzone są indywidualną klauzulą informacyjną znajdującą się w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nią przed udzieleniem tych zgód. Niniejsza klauzula informacyjna określa rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych których przetwarzanie przez administratora nie wymaga posiadania odrębnej zgody. Poniższa klauzula informacyjna wyszczególnia również Państwa prawa w zakresie przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski Furniture Logistic Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą główną w Kunowicach 69-100, ul. Słubicka 52 oraz w Biurze w Świdnica k/Zielonej Góry, ul. Kościuszki 5, NIP: 5981638206, REGON: 366227987, KRS: 0000687104.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy której jest Pan/Pani stroną - w szczególności umowy kupna/sprzedaży (zamówienie email, zamówienie telefoniczne lub FAX), przygotowania oferty handlowej, umożliwienia kontaktu z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub komunikacji elektronicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest w szczególności: potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring obiektów handlowych, usługowych i innych w których administrator prowadzi swoją działalność).

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Inne podmioty na podstawie wymogów prawa i zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania umowy (w szczególności podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, celne i spedycyjne).

 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych licząc od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub innej relacji która była określona jako pierwotny cel przetwarzania danych osobowych (o których mowa w pkt.3).

 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy - w przypadku gdy składają Państwo zamówienie poprzez kontakt z nami.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych na stronach WWW, korespondencji email, przesyłanej korespondencji (elektronicznej lub klasycznej) itp.

 10. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora (o których mowa w pkt. 9-10) może skutkować ograniczeniami związanymi z możliwością wykonania usługi lub zawarcia umowy.

 11. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 12. Pani/Pana dane będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski Furniture Logistic Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą główną w Kunowicach 69-100, ul. Słubicka 52 oraz w Biurze w Świdnica k/Zielonej Góry, ul. Kościuszki 5, NIP: 5981638206, REGON: 366227987, KRS: 0000687104.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (przez okres 3 miesięcy od dnia przesłania aplikacji) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 miesięcy nastających od dnia przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie i/lub profilu wymagań rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.